เจ้ามือหวย 411-11 ต่อต้านหวยล๊อก แหล่งรวมข้อมูลชั้นนำเพื่อเจ้ามือหวย หวยล๊อค คอหวย เลขเด็ด โปรแกรมหวย

นันทนาการ - Recreation => หวย เจ้ามือหวย 411-11 โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยออนไลน์ => ข้อความที่เริ่มโดย: chai09 ที่ สิงหาคม 16, 2013, 11:47:59 AM

หัวข้อ: รับทำดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก 081-1700916
เริ่มหัวข้อโดย: chai09 ที่ สิงหาคม 16, 2013, 11:47:59 AM
   สถาบันวิจัย,บริษัทวิจัย,รับปรึกษาและสอนทำดุษฎีนิพนธ์,082-1223375


รับทำดุษฎีนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก 081-1700916

 รับทำงานวิจัยปริญญาเอก,รับทำวิทยานิพนธ์   082-1223375


Face book: สถาบันวิจัยและศูนย์ภาษา สุระสัจจะ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511204428


บริโภค การวิจัยธุรกิจพัฒนาปรับปรุงองค์การ การสำรวจความพึงพอใจของสินค้าและบริการเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบความคิดเป้าหมายของการพัฒนางานที่

ยั่งยืนและการวิจัยเพื่อให้สามารถใช้เทคนิค กระบวนการรูปแบบต่างๆ มาเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ฝึกสร้างโครงการวิจัยและการประเมินผลโครงการนำไป

ทดลอง ดำเนินการเขียนรายงานผลการวิจัย จัดสัมมนานำเสนอผลการวิจัยเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือ วิธีการ

ทางสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรทุกประเภท ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยที่ใช้สถิติชั้นสูงทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบผสมผสานตัวแปรพหุคูณ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการการถดถอยพหุคูณ ความแปรปรวนพหุคูณ การจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม การ

วิเคราะห์เส้นทาง สถิตินอนพาราเมตริกที่เหมาะสม และแปลความหมายข้อมูลจากการประมวลผล ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบงานวิจัยที่หลากหลายและการประยุกต์ที่เหมาะสม

    รับปรึกษาและรับสอนทำดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ปริญญาโท สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าวิจัยอิสระ การออกแบบงานวิจัย การสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

 การแจกและเก็บแบบสอบถาม การหาข้อมูลทุกประเภทสำหรับงานวิจัย การสร้างแบบจำลอง (Model) การกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาที่เหมาะ

สมถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยและแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การคำนวณขนาดและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การออกภาคสนามสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามตามหลัก

วิชาการคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน การประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS การทดสอบ t-test ,Z-test ,Anova ,Chi-Square การ

วิเคราะห์จำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการ

วัดซ้ำ การวิเคราะห์ความเที่ยง ทดสอบปัญหา Multicollinearity Heteroscedasticty Autocorrelation Confirmatory Factory Analysis (CFA) Exploratory Factor

Analysis (EFA) รวมทั้งการใช้สถิติขั้นสูง เช่น AMOS LISREL จัดทำ Power Point สำหรับการนำเสนอผลงาน มีประสบการณ์ ความชำนาญ ทำงานได้คุณภาพตามที่ต้องการ

รับพิมพ์ จัดเรียงรูปและ Format เล่ม ให้คำปรึกษาตรวจเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ ปรับปรุงและแนะนำการแก้ไขงานที่มีปัญหา

เขียนแผนธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สำหรับผู้ทีมีงบประมาณจำกัด บทสรุปผู้บริหาร วิเคราะห์ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม วิเคราะห์การตลาด แผนการเงิน งบ

ประมาณการลงทุน วิเคราะห์งบทางบัญชี ความสามารถในการทำกำไร การลดภาระความเสี่ยงในการลงทุน ศึกษาวางระบบขั้นตอนการทำงานสมัยใหม่ เป็นต้น สามารถทำเรื่อง

เพื่อกู้สำหรับนักลงทุนรายย่อย หรือผู้เริ่มต้นธุรกิจในวงเงินจำกัด สำรวจธุรกิจ และประเมินทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ

    เขียนแผนการตลาด รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้มี

ความเหมาะสมและมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาดราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได้เปรียบเสียเปรียบ

หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด วิจัยด้านการเงินศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ศึกษาความต้องการ อุปสงค์ ทัศนคติและพฤติกรรม ความภักดีต่อตราสินค้า การ

สร้างตราสินค้า การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน การสำรวจทัศนคติต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คุณภาพ

ชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน บรรยากาศและพฤติกรรมองค์การ ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี จัดทำ Cash Flow

ทั้ง Current Project และ Future Project การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการ การจัดเตรียมงบการเงินและการเตรียม STATEMENT รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการขอสินเชื่อหรือกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ


    งานวิจัยของภาคเอกชนและรัฐบาล เราทำทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง สำหรับดุษฎีนิพนธ์ เราสอนและให้คำแนะนำในการทำทุกขั้นตอน

แต่ละขั้นตอนตามงานเป็นระยะ ท่านจะเป็นนักวิจัยที่มีความชำนาญและมีผลงานที่ดีเมื่อมาใช้บริการทีมงานของเรา โทรศัพท์  โทร. 082-1223375, 081-1700916, 02-7285326, 02-7285328 Fax 02-4763699 (9.00-24.00 น)


Face book: สถาบันวิจัยและศูนย์ภาษา สุระสัจจะ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006511204428

E-mail: [email protected]


สถาบันวิจัย,บริษัทวิจัย,รับปรึกษาและสอนทำดุษฎีนิพนธ์, รับทำดุษฎีนิพนธ์ , ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำงานวิจัยปริญญาเอก,รับทำวิทยานิพนธ์