ปิดตำนาน 5เสือกองสลาก บิ๊กแดงไม่ต่อโควต้าให้ เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย


เปิดหน้าไอ้โม่งทำสลากเกินราคา เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โควต้า สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับสมบูรณื เจ๊เสรียง เจ๊แดง  เจ้ามือหวย คอหวย เลขเด็ด กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
กองสลากยันล๊อกหวย อย่างโปร่งใสเจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย กองสลากเชื่อหวยล๊อกมีจริง กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย ผลสำรวจ คนเชื่อ หวยล๊อกเรื่องจริง เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย
เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย เจ้ามือหวย กองสลาก โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย

ผู้เขียน หัวข้อ: 31 ปี 2.4 แสนล.! รายได้หวยกองสลากฯ ก่อนบิ๊กตู่ ใช้ม.44 เปิดช่องล้วงงบ  (อ่าน 9543 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +863/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

31 ปี 2.4 แสนล.! รายได้หวยกองสลากฯ ก่อนบิ๊กตู่ ใช้ม.44 เปิดช่องล้วงงบ


"...สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้ชี้แจงออกมาให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการ คือ กระบวนการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ในการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล.."

ณ วันนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะนำเงินรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558

ระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งได้กำหนดให้มีกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม มีวัตถุประสงค์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของคำสั่งดังกล่าว นั้น เพื่อให้รัฐสามารถนำเงินกองทุนมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (5) ในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558

“(5) เพื่อดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(ดูคำสั่งฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/185/2.PDF )

ทั้งนี้ ในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 ของเดิม ระบุการใช้จ่ายเงินกองทุนสลากกินแบ่งเพื่อพัฒนาสังคม ไว้  4 ข้อ คือ 

(1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการพนัน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
(2) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่าทัน เพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
(3) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
(4) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อ 6 กองทุนประกอบด้วย
(1) เงินที่ได้รับจัดสรรจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(2) ดอกผลจากเงินกองทุน
เงินกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อ 7 เมื่อใดที่รัฐมนตรีเห็นว่าเงินกองทุนมีจานวนสูงเกินความจำเป็น รัฐมนตรีโดยลำพังหรือโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาจสั่งให้ลดจำนวนเงินกองทุนลงให้คงเหลือไว้เท่าที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ในกรณีนี้ให้สำนักงานนำส่งเงินที่สูงไปกว่าจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน

ข้อ 9 ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่ดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 22 เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรรดังนี้
(1) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน
(3) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
(4) ร้อยละสามเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม”

นั้นเท่ากับว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สามารถที่จะดึงเงินจากกองทุนฯ มาใช้ในการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยตรง

(ดูคำสั่งฉบับเต็มประกอบ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/102/1.PDF)

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า เงินที่ได้รับจัดสรรจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่นำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมา มีจำนวนเท่าไร

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอทราบรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินประจำปี ของ สำนักงานสลากกิจแบ่งรัฐบาล ที่ผ่านมาทั้งหมด

พบว่า นับตั้งแต่ปี 2527 จนถึง ปัจจุบัน (มิ.ย.2558) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 31 ปี  สำนักงานสลากกิจแบ่งรัฐบาล ได้นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 243,897.8 ล้านบาท

โดยตัวเลขรายได้ล่าสุดในปี 2558 ตั้งแต่ ต.ค.57 ถึง มิ.ย.58 อยู่ที่ 11,277.53 ล้านบาท

ขณะที่ตัวเลขรายได้ที่นำส่งนับตั้งแต่ปี 2528 ถึง ปัจจุบัน (มิ.ย.2558) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดในตารางประกอบ)

ดังนั้น การดึงเงินรายได้จากกองสลากฯ ที่มีอยู่กว่าหมื่นล้านบาท ต่อปี มาช่วยในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารประเทศ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ!

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้ชี้แจงออกมาให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการ คือ กระบวนการใช้จ่ายเงินส่วนนี้ในการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล

และที่สำคัญหากมีรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารมาจากฝ่ายนักการเมือง การใช้จ่ายเงินรายได้จากกองสลากฯ ในรูปแบบนี้ จะยังคงสามารถทำได้ต่อไปหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็เท่ากับว่า รัฐบาลใหม่สามารถที่จะนำเงินไปใช้ตามนโยบายได้เลย และคงคาดเดากันได้ไม่ยาก ว่า เมื่อเงินไปอยู่ในมือของรัฐบาล ที่มาจากฝ่ายการเมืองจะเป็นอย่างไร

ใครจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายมากกว่ากัน ระหว่าง "ประชาชน" กับ "นักการเมือง"

นี่คือ โจทย์สำคัญ ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องรีบชี้แจงทำความเข้าใจกับสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่จะดำเนินการ รายละเอียดแผนงานโครงการต่างๆ ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายไป รวมถึงระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

เพราะประเทศไทย กำลังเข้าสู่ยุคการปฏิรูป การบริหารงานการเมืองยุคใหม่ ของรัฐบาล ควรจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ทุกเรื่อง!


 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2015, 03:36:29 PM โดย เฮีย เหมา »

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ