ผู้เขียน หัวข้อ: ครม.อนุมัติงบกลาง 8ล้าน จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล กรุงเทพฯ-นครศรีฯ  (อ่าน 5184 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +862/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ
ครม.รับทราบผลการประสานงานกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เกี่ยวกับการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการประสานงานกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เกี่ยวกับการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ
2. ให้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามที่เสนอ
3. ให้หน่วยงานที่มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน
4. ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. จัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน และนำรายได้ที่ได้รับจากการสนับสนุนทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
5. อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล จำนวน 8,000,000 บาท โดยให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการในเรื่องนี้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้รัฐบาลขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการจัดเที่ยว บินพิเศษมหากุศลโดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารโดยไม่หักค่าใช้ จ่าย ร่วมสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นนักบินที่ 1 พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมเสด็จพระราชดำเนินในเที่ยวบินพิเศษมหากุศลในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานงานกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยให้จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช โดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สลค. ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเส้นทางบินไปกลับ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท การท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทำงานและเลขานุการ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1) สั่งการ อำนวยการ กำกับ กำหนดกิจกรรมดำเนินการ ติดตามการจัดทำแผนงานและกิจกรรม ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

2) บริหารจัดการงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการ การจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ตลอดรวมถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2. บัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน 100 ที่นั่ง เห็นควรให้หน่วยงานที่มีรัฐวิสาหกิจในสังกัด เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน เป็นต้น ให้การสนับสนุน จำนวน 50 ที่นั่ง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 50 ที่นั่ง ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนแจ้งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เพื่อจะได้สรุปเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

3. ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. จัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้สนับสนุน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 ราย โดยจะมีรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารที่นั่งละ 500,000 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ทั้งนี้ รายได้ที่ได้รับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมเครื่องบิน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าจัดทำเข็มที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพื้นที่ที่รอรับเสด็จพระราชดำเนิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000,000 บาท เนื่องจากรัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ทั้งนี้ โดยให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการในเรื่องนี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ